فرم نگارش متن مجریگری

فرم درخواست متن مجریگری
نام و نام خانوادگی:(ضروری)
آدرس(ضروری)
زبان متن اجرا:(ضروری)
YYYY dash MM dash DD
درخواست نگارش متن اجرا برای کدام یک از بخش های زیر را دارید؟(ضروری)
اگر چنانچه نکته ای مدنظر شماست که میتواند نوویسنده مارا برای ارائه متن بهتر کمک کندو یا ایتم های برنامه و بخش هایی که شما به اجرای آنها خواهید پرداخت در زیر توضیحات خود را ارائه بدهید.
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .