اجرای نهایی نمایش آیین مذهبی دختران خورشید ۸ دی ماه ۱۴۰۱