اجرای آزمایشی نمایش آیین دختران خورشید با حضور مسولان آبان ۱۴۰۱