موفقیت

سیر تا پیاز موفقیت

موفقیت اصلی ترین و مهم ترین انگیزه ای است که ما برای رسیدن به آن زندگی می کنیم و اگر با کمی دقت به تاریخ نگاه کنیم، اکثر افراد موفق در زندگی شان با مشکلات زیادی از جمله از دست دادن پدر و مادر در کودکی، بی پولی، ورشکستگی و مشکلات بزرگی از این قبیل دست و پنجه نرم کرده اند ولی توانستند با تفکر موفقیت خودشان، آنها را شکست دهند و به پیروزی فعلی خود برسند. فرمول موفقیت شروعی از یک مقاله تحقیقاتی است که اگر زمان کافی مطالعه این مقاله را داشته باشید، می تواند اثر بخش باشد.

تعریف موفقیت

موفقیت از آن دسته کلماتی است که هر کس تعریف خاص خودش را از آن دارد. یکی موفقیت را در پول و ثروت می بیند، دیگری در شهرت، یکی در رشد فردی و یکی هم در رضایت از زندگی. یک نفر هم در ترک تنبلی و دیگری در داشتن حال خوب و یکی هم در مهارت های آموزشی. یکی موفقیت را در دانش فن بیان و مجری گری و سخنوری و گویندگی درکانون های فرهنگی تربیتی و موسسات آموزشی، یکی در مدرسه شهر یاران سخن و یکی هم راز موفقیت را در موسسه سیمرغ سخن پارس می بیند! شک نکنید اگر کمی با جزئیات به کلمه موفقیت در تعریف آن توجه کنیم، خواهیم دید که به ازای هر نفر در دنیا تعریفی برای موفقیت وجود دارد. پس این نکته مهم را هیچ گاه فراموش نکنید که اگر قرار است روزی کسی برای شما موفقیت را تعریف کند آن شخص کسی نیست جز خودتان دلیلش هم مشخص است چون هر کس بهتر از بقیه هدف خودش را می شناسد و می داند که چه چیزی و با چه درجه و شدتی حالش را خوب می کند.

همین الان دست به کار شوید! بنویسید موفقیت از دید شما چیست و به چه جایگاهی برسید خود را موفق می بینید؟ باچه درآمد ماهیانه ای؟ دوست دارید چه تاثیراتی از خودتان به جا بگذارید؟ سطح سلامتی و جسمانی در چه حدی باشد؟ و دقت کنید ده ها سوال دیگر از این موضوعات باید ازخود بپرسید تا پازل موفقیت شما تکمیل شود!

رازهای موفقیت شما برای رسیدن به کامیابی

راهی ندارید جز کار کردن روی خودتان یعنی شما در هر سنی باید آموزش های لازم را در موضوع تخصص خود ببینید. مطالعه باید از برنامه های ثابت روزانه تان باشد، تنبلی و اهمال کاری را که ازسدهای محکم رسیدن به هدف شماست از بین ببرید، خودتان را بارها شارژ کنید و پر انرژی باشید!

عوامل موفقیت افراد موفق چیست؟

اکثر افراد موفق یک سری ویژگی های مشترکی با یکدیگر دارند که همین ویژگی ها جزو عوامل اصلی موفقیت آنها به حساب می آید. در زیر به 9 ویژگی مهم و مشترک در افراد موفق اشاره خواهیم کرد:

 • انگیزه

افرادموفق افرادی هستندکه دائما انگیزه خود را افزایش می دهند،

شما باید بدانید فقط و فقط خود شما هستید که می توانید زندگی تان را بسازید و به خوبی آن را مدیریت کنید

 • آدم های موفق سحر خیز هستند!

مهم ترین ویژگی های افراد سحر خیز را به چند نمونه اشاره می کنم ببینید که واقعا می ارزد مثل انها رفتار کنید یا خیر؟

آرامش اعصاب، داشتن انرژی بالا، افزایش اعتماد به نفس، داشتن خواب راحت شبانه و …

 • افراد موفق خودشان را قبول دارند!

و ویژگی بعد افرادموفق که اکنون میخواهم درباره ان صحبت کنم،قدرت باوربه خوداست دراینجاقصدداریم برخی مزایای خودباوری رابایکدیگربررسی کنیم فردی راتصورکنیدکه فوق والعاده انرزی بالای داردازانجام دادن کارهای جدیدهیچ ترسی نداردومدام تلاش میکندتاکارهای جدیدراتجربه کندوالبته مدام باخودش میگویدکه من میتوانم

 

به نظرشمااین فردچه مدل زندگی خواهدداشت؟

عادتهای مثبت برای خودساخته اند

نظم وانضبات

برنامه ریزی مناسب

پیگیری مداوم کارها

صبور بودن

پیش بینی برای اینده

داشتن تفکرات بزرگ

داشتن هدف مشخص

کوتاه بودن جامعه تصمیم اقدام

داشتن تمرکزبالا

 

استعداد

درمسیراستعدادتان قدم بردارید

همیشه افرادی که به دنبال استعدادشان میروندموفق ترهستند

اصلااستعدادیعنی پیشرفت هرفردنسبت به زمان وکفیت ان

 

ویزگیهای بعدی که باهم به ان می پردازیم  والان دغدغه ماو خانواده واولیابرای فرزندان خودوهنرجویان  است که چگونه موفقیت ایجادمیشود

به چنددسته تقسیم میشود

 

ویزگی اول

علاقه»»»»»»

سراغ کارهایی برویدکه به ان علاقه دارید.

حاصل اصلی رسیدن به موفقیت درکار،رفتن به دنبال علاقه است

فکرنمیکنم این بخش نیازی به توضیح خاصی داشته باشدچون کامل طبیعی است که وقتی به دنبال علاقه خودبرویم شوروشوق بیشتری هم برای انجام ان کارورسیدن به هدف موردنظرمان داشته باشیم کارمان راباتوجه به علایق خودتنطیم مبکنیم

ویزگی دوم»»»»

ازشکست خوردن استقبال کنیم

احتمالاشماهم شنیدیدکه میگویندازشکستهای خوددرس بگیرید

برای کارهای بعدی خود ازتجربیات شکستهاخیلی استفاده کنیدوجملاتی ازاین قبیل،،،به این جمله (توماس ادیسون)بادقت توجه کنید

((من شکست نخوردم فقط1000روش پیداکردم که به هدف موردنظرمن نمی رسیدند))

دیدگاه تمامی افرادموفق وهنرجویان طالب علم ودانش  هم بلااستثنامانند(توماس ادیسون)است تازمانی که به شکست به دیدیک اتفاق نگاه نکنندمسلمانمیتوانندبه نتایج خوبی برسند

وامیدبه اینده موجب میشودشکستهای گذشته راتاحدی فراموش نکنیم وبه خودمان این امیدبدهیم که گدشته بااینده ای بهترقابل جبران است البته به شرط اینکه حالمون رافراموش نکنیم پس بایدامیدبه اینده به مقدارموردنیازباشدنیم نگاهی به گدشته واستفاده ازتجربیات واستفاده مفیدازحال درکنارامیدبه اینده باشد

 

ویزگی سوم»»»»

رازموفقیت هرفردهنرجو

به دیگران ارزش اضافی کنید

 

یکی ازعامل های مهم موفقیت دررندگیارزش اضافه کردن به دیگران است یعنی تامی توانیددرهرجایی که هستیدوهرکاری که انجام میدهیددیگران راباکارهای کوچک خوشحال کنیدحالااین کارهای کوچک میتوانندیاددادن بک نکته به دیگران باشدیاکمک کردن درانجام کارهاباشدویاحتی درحدخوشحال کردن یک کودک باشکلات

 

نقش مشاور در موفقیت

بهترین راه برای پیشرفت و موفقیت در مهارت های آموزشی و اهداف نیازبه مشاوران است(دراینجا متذکر شوم موفقیت بدون مهارت های اموزشی بدست نمی اید)ومهارت بدون یک مشاورخوب یعنی شکست.لذاانانکه پیروزمیشوندیقینن همان کسانی هستندکه ازمشورت دوستان واساتیدبهره می برند

سرعت دهنده های راه موفقیت

یکی ازکارهابه زمان ها،مکان هاوافرادی وجودداردکه شمابه محض تما س باانرزی وشارزتان به بالاترین حدخودمی رسدحتماهمین الان

لیستی ازسرعت دهنده های موفقیت خودرادرست میکنیدتاگام بلندی برای رسیدن به رویاهایتان برداشته باشیدمواردزیرازمهمترین سرعت دهندهای شمامیتواندباشدکه دریک جمله  به ان می پردازیم

کلاسهای رشدفردی و،،،،،که کلی انرزی ومهارتهای شمارااضافه میکند،دوستان هنرجوودانشجویان طالب علم ودانش که اهل رشدوپیشرفت هستندتصورسازی درستی ازهدفوجایی که قراراست به انجابرسندبه طورمرتب داشته باشیددرادامه مقاله می پردازیم به هنرجویان،دانش اموزان ودانشحویان موفق که پیشرفت وتوسعه هرکشوری بدست انان است

دراینجامی پردازیم

هنرجوودانش اموربه معنی کسی است که دانش می اموزد،وهنرجو ودانش اموزموفق هنرجوودانش اموزی است منضبط ومودب است وهمیشه کارهای خویش رابانظم انجام میدهدوجایی که ضعف درکارهایش پیش ایدسعی دربرطرف نمودن ضعف خویش میکنند،

دانستیدکه شماهنرجویان ودانش اموزان یا درطول دوره های اموزشی برای ساعاتی ساکنان جامعه کوچکی ازبنام مدرسه  هستید،(مدرسه کلاس درس باشدیاکلاس اموزشی مهارتی)ومیتوانیدجامعه کوچک خویش رابه خوبی اداره کنیدوباعث اشفتگی ان نشوید

دریک نظام اموزشی وقتی یک فردمی اموزدکه دیگران چه گفته اندوچه کرده اندوبرایش میگویندکه مسایل پیچیده یک علم راچگونه حل کرده اند

اهداف راز موفقیت

برای رسیدن به موفقیتداشتن ثبات قدم بسیارمهم است

وفرمول رسیدن به اهداف موفقیت اثرمرکب از(دارن هاردی)نویسنده،سخنران،وناشر

اسبق مجله موفقیت درامریکابدین صورت است

انتخاب شما(تصمیم)+رفتار(عمل)+عادت(عمل تکرار)+مرکب(زمان)=اهداف یعنی اینکه وقتی انتخاب درستی انجام دهیداولین گام بسوی موفقیت رابرداشته اید

هنرجویادانش اموزابتدابایداهداف خودرامشخص کنند،اهداف به دوصورت تقسیم میشوداهداف کوتاه مدت اهداف بلندمدت

هدف موجب میشودهردوتابدانندبرای چی دارنددرس میخوانندویاعلم می اموزندواموزش می بینندوقتی دانستند ان موقع انگیزه کافی به بسوی موفقیت،،و،،داشتن انگیزه خوب برای آنان یک هدف کوتاه مدت است،هدف بلندمدت آنان رسیدن به مراحل بالاتر ودرانتهاانتخاب،،،، زمینه هدف ورشته موردعلاقه به سوی هدفشان یک گام برداشتن

روبه جلواست ومیتوانندبابرنامه ریزی به اهداف خودجهت دهند،توکل برخدامیتواندموجب شودانگیزه بیشتری پیداکنند،

خلاقیت، رمز موفقیت!

خلاقیت هم این مزیت را دارد که موجب می شود به راه های زیادی برای رسیدن به هدف فکر کنیم و همیشه خود را محکوم به ماندن در روش های قبلی نکنیم!

می دانید از نظر یک مدرس یا استاد، خصوصیت یک هنرجو و دانشجو و یا دانش آموز موفق چیست؟

 1. صحبت های والدین و مربی راخوب گوش کند.
 2. منضبط باشد و وظایفی را که از جانب استاد به او واگذار می شود، به دقت انجام بدهد.
 3. با برنامه ریزی دقیق درس بخواند.
 4. سر کلاس به دقت به صحبت های استاد گوش کند و سعی کند سر کلاس اشکالاتش را برطرف کند.
 5. فقط در زمینه درس خواندن فعال نباشد؛ بلکه درفعالیت های جانبی و فوق برنامه هم شرکت داشته باشد. یعنی هم و غمشان نمره نباشد چون همه زندگی درس خواندن نیست و به نظر من افراد موفق با یک برنامه دقیق و منظم می توانند هم دانش آموز و هنرجوی زرنگ و اولی باشند و هم در زمینه های ورزشی، قرانی، هنری و کلاس های مهارتی اموزشی، فردی موفق در آینده باشد.

تعلیم دادن و ادب آموختن و دانایی گستردن به سادگی بر زبان نمی آید، برای موفقیت و دستیابی به رویاها ابتدا با برداشتن یک گام کوچک شروع می کنیم و وقتی این گام های کوچک به عادت ما تبدیل شود، نشانه های پیشرفت را خواهیم دید و در این صورت است که موفقیت به صورت مرکب و سریالی ظاهر می شود.

اعتماد به نفس در موفقیت

اعتماد به نفس یک قدرت فوق العاده است که در موفقیت مهم و شروع گام بعدی برای حرکت رو به جلو است! هنگامی که شما شروع به خودباوری می کنید، سحر و جادو شروع به اتفاق افتادن می کنند! من اعتماد به نفس دارم چون می توانم اعتراف می کنم که چه کسی هستم چه کار انجام داده ام و خودم را به خاطر کسی که هستم دوست دارم و خودم را باور دارم و منِ دانش آموز به این باور رسیده ام که با گام اولم در موسسه سیمرغ سخن پارس به عنوان هنرجو زیر نظر استاد زهرا گروه ای، تغییرات زیادی در من به وجود آمد و همان تغییرات باعث پیشرفت من دربخش های مجریگری، فن بیان قوی و سخنوری شده است و بعد از یکسال تاثیرات آن را به وضوح در راز موفقیتم مشاهده می کنم که در مقالات بعدی بهش اشاره می کنم.

در پایان، موفقیت فقط رسیدن به هدف اصلی نیست… همین که از دیروز بهتری تو موفقی!

متن از: راحیل سهرابی

2 پاسخ
 1. اسحاق بلقدر
  اسحاق بلقدر می گوید:

  نکات بسیار اموزنده و ارزشمندی بیان داشته ای انشالله مورد استفاده همگان قرار خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *