مجوز برگزاری همایش

توضیحات مجوز برگزاری همایش

ثبت درخواست مجوز برگزاری همایش

  • لطفا توضیحاتی مانند سخنرانان، هدف برنامه، ارگانها و سازمانهای درگیر، اسپانسرها و ... که به مجموعه ما کمک خواهد کرد اطلاعات کامل تری از روند برگزاری مراسم داشته باشیم را در این بخش بنویسید.