دایره واژگان مجریان

دایره واژگان مجریان

همیشه به کلمات و لغت هایی که در مکالمات ساده روزمره و یا بر عکس در جلسات رسمی و اجراهای مجریان وجود دارد با دقت گوش می دهم و هر بار بیش از پیش متقاعد می شوم که هر مجری و یا گوینده ای که بار لغویش بیش، موفقیت و اقبالش برای دیده شدن بیشتر! یعنی بدون شک با بکارگیری کلمات زیباتر و بیشتر بدون شک اجرای بهتری خواهیم داشت و بیشتر در قلب و ذهن مخاطبمان نفوذ می کنیم. بر همین اساس نیز خانم مهسا جوشقانی، هنرجوی باپشتکار و نازنین موسسه سیمرغ سخن با تلاش بی وقفه در استخراج و بررسی لغات هم معنی و مترادف، موارد زیر را که بخش کوچکی از دنیای بی انتهای واژگان می باشد را برای شما خوبان گردآوری نموده است. مترادف هایی که مجریان و سخنوران می توانند در اجراهای خود از آن ها بهره برده و همچنین دامنه لغات خود را افزایش دهند. پس لطفا مقاله زیر را تا انتها بخوانید، آنها را در جمله های محتلف به کار برید و سعی کنید با استفاده از تکنیک ۷ در ۷ آنها را به خاطر بسپارید.

تکنیک ۷ در ۷ چیست؟

هر واژه یا کلمه جدید که می بینید به مدت ۷ روز و در هر روز ۷ بار به مکالمات روزانه خود اضافه کنید و سعی نمائید به هر نحو ممکن در صحبت های رایج خود آنها را بگنجانید. با این روش و با مرور زمان هر کلمه جدید نیز خیلی زود به لیست واژگان ذهنی شما وارد شده و کمکتان می کند همواره لغات و کلمات بیشتری در صحبت هایتان به کار ببرید. البته نباید فراموش کنیم که برخی کلمات در ذهن ماخاموش و غیر فعال هستند، یعنی با اینکه ما به طور کامل معنی آنها را می دانیم و با آنها آشنا هستیم اما در صحبت های خود از آنها استفاده نمی کنیم… مثلا ممکن است جمله “ملاقات با شما باعث افتخاره” برای من غیر فعال و برای شخص دیگری فعال باشد و او به کرات در صحبت های خود از آن بهره برد. لذا ما باید با مطالعه کردن و توجه به صحبت های دیگران و شناسایی لغات غیرفعال خود، چراغشان را در مکالمات روزمره خود روشن نماییم و دایره واژگان خود را افزایش دهیم!

۱-یاد:

ذکر-یاداوری-یادکرد-حافظه-خاطر-اندیشه-فکر-خاطره

۲-یادآور:

خاطرنشان-متذکر

۳-یادآوری:

تذکار-تذکر-خاطرنشان-یاد-یادکرد

۴-یادبود:

خاطره-یادگار-یادمان-یادواره

۵-یادشده:

مذکور-مذبور-نامبرده

۶-یادگیری:

آموزش-تعلم-آموزشی-تعلیم

۷-یار:

جانانه-جانان-دلبر-دلداده-خلیل-دوست-رفیق-صدیق-محب-صحابه-مصاحب-دستگیر-دستیار-مددکار-دوستادر-معین- ناصر-یاور

۸-یاررا:

استتاعت-تاب-تحمل-توان-طاقت-فرصت-قدرت-قوه-مجال-مقاومت

۹-یاری:

حمایت-اعانت-امداد-حمایت-دستگیری-رفاقت-کمک-مدد-مساعدت-مظاهرت-معاونت-همدستی-همراهی-یاوری-استعانت

۱۰-یاری جویی:

استعانت-استمداد-کمک خواهی-کمک طلبی

۱۱-یاس:

بی مرادی-دلسردی-دل شکستگی-سرخوردگی-ناامیدی-ناکامی-نامرادی-نوامیدی

۱۲-ید:

دست-سلطه-قدرت-نفوذ-ارتباط-رابطه

۱۳-یزدان:

آفریدگار-الله-ایزد-پروردگار-جان افرین-خدا-رب

۱۴-یقین:

اطلاع-اطمینان-اعتقاد-باور-بصیرت-بی شبهه-بی گمان-حتمی-قطع-مسلم

۱۵-یقینا:

البته-به درستی-براستی-بی تردید-بی گمان-قطعا-محققا-مسلما-مطمئنن

۱۶-یکتا:

تنها-فرد-منفرد-واحد-وحید-یگانه-بی مانند-بی نظیر-بی همتا

۱۷-یکجا:

روی هم رفته-کلا-مجموعا

۱۸-یکجانبه:

یک جهته-یک راهه-یک سویه-یک طرفه

۱۹-یک جهت:

هم اهنگ-همراف-یک سو

۲۰-یکدل:

بی ریا-صمیمی-مخلص

۲۱-هاج:

بهت زده-حیران-سرگشته-مبهوت-گیج-متحیر-سرگردان

۲۲-هاج و واج:

بهت زده-حیران-سرگشته-مبهوت-متحیر

۲۳-هتک:

پرده دری-دریده-رسواگر-فحاش-فضاح-وقیح-هاتک

۲۴-هتک حرمت:

اهانت-توهین-حرمت شکنی

۲۵-هجر/هجران:

جدایی-دوری-فراق-فرقت

۲۶-هجوم:

تاخت-تاخت و تاز-تعرض-تک-تهاجم-حمله-یورش

۲۷-هدایت:

ارشاد-دلالت-راهجویی-راه نمویی-راهنمایی

۲۸-هدف:

آماج-تیرخور-نشان-نشانه-غایت-غرض-قصد-مقصود-منظور-آرمان-مدام

۲۹-هدیه:

ارمغان-انعام-پیشکش-تحفه-تعارف-خلعت-رهاورد-سوغات-نثار

۳۰-هراسان:

بیمناک-ترساندن-ترسنده-دستپاچه-سراسیمه-متوحش-وحشت زده-هایل

۳۱-هرچند:

اگرچه-ولو

۳۲-هرز:

باطل-بی حاصل-بیهوده-ضایع-عبث-مهمل-یاوه-ضایع-عبث-مهمل-یاوه

۳۳-هرگز:

ابدا-اساسا-اصلا-به هیچ وجه-حاشا-مبادا-هیچ گاه

۳۴-همانند:

بسان-شبیه-مثل-متشابه-مشابه-نظیر-نمونه-همتا-هم سان

۳۵-همایون:

بختیار-خجسته-خوش یمن-سعادتمند-سعید-مبارک-مسعود-میمون-نیک بخت

۳۶-هم اکنون:

الان-اساعه-اینک-عجالتا

۳۷-هم بستگی:

ائتلاف-اتحاد-اتفاق-وحدت-یگانگی

۳۸-همراهی:

کمک-مساعدت-یاری-معاضدت

۳۹-هم زبان:

متفق القول-هم سخن-هم کلام

۴۰-هم زمان:

مصادف-معاصر-مقارن-هم دوره

۴۱-همسایگی:

مجاورت-جوار

۴۲-هم مسلک:

هم عقیده-هم فکر-هم مشرب-

۴۳-همه پرسی:

رفراندوم-نظرخواهی

۴۴-همیشگی:

دائمی-علی الدوام-مداوم-استمرار-تداوم

۴۵-هنجار:

رفتار-روان-روش-سیره-ضابطه

۴۶-هوش:

خرد-عقل-درایت-فراست-فهم-ادراک-شعور-بیداری-زیرکی-استعداد

۴۷-هوشمندانه:

زیرکانه-عاقلانه-مدبرانه

۴۸-هویدا:

آشکارا-بدیهی-پدید-پدیدار-پیدا-ظاهر-محسوس-مرئی-مشهود-معلوم-نمایان-واضح-

۴۹-هیهات:

افسوس-ای دریغ-دزیغا-واویلا

۵۰-ناچیز:

اقل-بی ارزش-بی قدر-بیقبال-بی نتیجه-بیهوده-جزئی-خفیف

۵۱-ناخوشایند:

ناپسند-ناگوار-نامطبوع

۵۲-نادر:

بی مانند-شگفت-عجیب-کمیاب-نایاب

۵۳-ناراحتی:

آزردگی-اضطراب-بیقراری-تشویش-رنجش-سراسیمگی-عذاب

۵۴-ناطق:

خطیب-سخنران-سخنگو-سخنور-نطق-گویا-متکلم

۵۵-نافذ:

کارگر-کاری-موثر-جاذب-گیرا

۵۶-نامدار:

اسمی-بنام-سرشناس-شهره-شهیر-مشهور-معروف-نام آور

۵۷-نفع:

فایده-منفعت-بهره-سود -صرف-صرفه

۵۸-نقل:

انتقال-جابجایی-حمل-حکایت-داستان-قصه-بازگویی-گزارش-ترجمان-تعبیر-تفسیر-

۵۹-نگریستن:

تماشا کردن-دیدن-مشاهده کردن-نظاره کردن-نظر کردن-نگاه کردن

۶۰-نگهبان:

پاسبان-پاسدار-حارس-داروغ-هارون-پاینده-حافظ-مراقب-مستحفظ

۶۱-نماد:

تمثیل-رمز-سمبل-نمودار

۶۲-نمگین:

مرطوب-نم دار-نم سار-تر-نم

۶۳-رشد:

نمو-رویش

۶۴-نمونه:

الگو-سرمشق-مدل-اسوه-شبیه-مانند-مثل-همانند-قیاس

۶۵-نو:

ابتکاری-بدیع-پکر-تازه-جدید-مدرن-نوین

۶۶-نواوری:

ابتکار-ابداع-اختراع-بدعت-نوافرینی

۶۷-نوا:

آوا-آواز-آهنگ-لحن

۶۸-نوحه خوانی:

سوگ سرایی-سوگواری-مرثیه-نوحه سرایی

۶۹-واپسین:

آخر-اخرین-بازپسین-فرجام-متاثر-نهایی

۷۰-واجب:

بایسته-ضرور-ضروری-لازم-درخور-سزاوار-شایسته

۷۱-واضح:

آشکار-بدیهی-پیدا-روشن-ظاهر-علنی-معلوم-نمایان-هویدا

۷۲-واگشایی:

افتتاح-بازگشایی

۷۳-والاتبار:

شریف-گهری-نجیب زاده-نجیب-والا نسب-والاگهر-والا نژاد-عالی رتبه-بلند مرتبه-والا مقام

۷۴-وام:

استقراض-بدهی-دین-قرض-نسیه

۷۵-وجد:

ذوق-سرور-شعف-شور-شوق

۷۶-ودیعه:

امانت-سپرده

۷۷-ورطه:

پرتگاه-غرقاب-گرداب-مهلکه

۷۸-وزین:

پروزن-ثقیل-سنگین-گران-باوقار-سنجیده-گرانقدر-مهم

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *